ارائه مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان

  • نویسندگان: احمد ابولحسنی رنجبر، امیر حسن زارعی‌رهرو، نیما اسکندری‌نیا، مهرداد بزرگی‌نژاد
  • فصلنامه رسالت مدیریت دولتی
  • تاریخ انتشار: بهار و تابستان 94
  • کلید واژه‌ها: مسئولیت اجتماعی، منطق فازی، سیستم خبره، صنعت نفت

در این مقاله مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان براساس اصول چهارگانه دنیسون، شامل جامعه، محیط، اخلاق و مسئولیت مالی، طراحی گردیده است. مدل معرفی شده پنج مرحله دارد. در مرحله اول یک سیستم فازی طراحی شده است که ورودی‌های آن را چهار بعد مسئولیت اجتماعی و خروجی آن را نمره مسئولیت اجتماعی سازمان تشکیل می‌دهد. در مرحله دوم ورودی‌ها و خروجی‌ها پس از افرازبندی، به اعداد فازی تبدیل شده و قوانین استنتاج در مرحله سوم تبیین شده‌اند. در مرحله چهارم فازی‌زدایی انجام شده و در مرحله پنجم مدل طراحی شده آزمون شده است. نتیجه تست مدل نشان می‌دهد که مدل ارایه شده از اعتبار بالایی برخوردار می‌باشد. درنهایت با استفاده از مدل طراحی شده، میزان مسئولیت اجتماعی پژوهشگاه صنعت نفت ایران محاسبه شده است. جامعه آماری شامل 531 نفر از کارکنان و اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه می‌باشد و به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. به همین منظور پرسشنامه‌ای براساس اصول چهارگانه دنیسون طراحی و روایی و پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند که نمره مسئولیت اجتماعی پژوهشگاه با درجه عضویت 844/0 در حد زیاد می‌باشد.