برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع مدیریت ارزیابی متوازن در گروه صنایع شیشه و گاز

برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع مدیریت ارزیابی متوازن در گروه صنایع شیشه و گاز

این دوره آموزشی با محوریت معرفی سیستم جامع مدیریت ارزیابی متوازن یا همان Balanced Scorecard در سالن کنفرانس گروه صنایع شیشه و گاز در سال ١٣٩۵ برگزار شد.
در طی این دوره آموزشی مخاطبین با سیستم ارزیابی متوازن، کاربردهای آن، نقشه استراتژی، منظرها، مضامین استراتژیک، اهداف استراتژیک، سنجه های هادی و تاخیری، اقدامات ابتکاری استراتژیک و منطق ارزیابی متوازن آشنا شدند.
این دوره آموزشی در طی ۴ جلسه دو ساعته با حضور مدیران مجموعه برگزار شد.