جلسه دفاع رساله دکترا با موضوع الگوی اقتضائی تصمیم گیری در محیط های خط مشی گذاری عمومی

جلسه دفاع رساله دکترا با موضوع الگوی اقتضائی تصمیم گیری در محیط های خط مشی گذاری عمومی

جلسه دفاع از رساله دکترا در محل سالن کنفرانس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در آذر ماه ۱۳۹۸ تشکیل شد.
در طی این جلسه یافته های اصلی الگوی اقتضائی تصمیم گیری با روش فراترکیب ارائه شد.
الگوی اقتضائی تصمیم گیری در محیط های خط مشی گذاری عمومی نشان می دهد که استفاده از یک الگوی واحد برای تصمیم گیری نمی تواند اثربخش باشد و دولت ها و سازمان ها باید با توجه به شرایط متغیر محیط پیرامون خود اقدام به انتخاب رویکرد مناسب نمایند. یک رویکرد که برای تمام شرایط مناسب باشد وجود ندارد.
در طی جلسه رویکردهای مختلف مرحله ای، انطباقی، اشاعه نوآوری و شبکه سازی معرفی شدند و نهایتا شرایط بکارگیری هر رویکرد تشریح گردید.