موضوع شناسی استراتژی رفتاری

موضوع شناسی استراتژی رفتاری

در پارادایم استراتژی رفتاری بر خلاف پارادایم متداول و کلاسیک برنامه ریزی استراتژیک، این انسان ها هستند که به استراتژی شکل می دهند و نه ابزارها، الگوها، روش ها،مدل ها و فرآیندها. هر چند که در پارادایم جدیدتر تفکر استراتژیک به موضوعاتی از جمله دیدگاه کل نگر، خلاقیت و قاعده شکنی اشاره شده است اما در مورد نحوه ایجاد این توانمندی ها صحبتی نشده است. در پارادایم استراتژی رفتاری تمرکز اصلی بر روی موضوعات زیر است:
💡 شناسایی سوگیری های شناختی رایج در تصمیم گیری های سطح فردی رهبر سازمان، سطح گروهی مدیران ارشد و سطح سازمانی
✅ مدیریت و کنترل تصمیمات و انتخاب های استراتژیک
✅ بررسی تاثیر عواطف، رفتارها و ادراک بر روی تصمیمات استراتژیک
✅ یادگیری بر پایه نیمکره راست مغز (یادگیری خلاقانه بصری)
✅ استراتوگرافی و روانشناسی رنگ ها(ترسیم استراتژی ها)