پالت خط مشی گذاری عمومی: مطالعه تلفیقی فراترکیب با فن دلفی

دانش خط مشی گذاری عمومی با انبوه رویکردها شامل رویکرد مرحله ای، انطباقی، شبکه ای و اشاعه نوآوری، مواجه شده است. در چنین شرایطی توانایی انتخاب رویکرد مناسب برای خط مشی گذاری از بین مجموعه ای از رویکردهای متنوع، بسیار حائز اهمیت می باشد.

دیدگاه‌ها برای پالت خط مشی گذاری عمومی: مطالعه تلفیقی فراترکیب با فن دلفی بسته هستند

انتخاب رویکرد مناسب خط مشی‌گذاری عمومی در محیط های مختلف: مطالعه فراترکیب

دانش خط مشی گذاری عمومی در حال حاضر با انبوه رویکردهای جدید شامل رویکردهای انطباقی، شبکه خط مشی، اشاعه نوآوری بسته و اشاعه نوآوری باز مواجه شده است. در چنین شرایطی توانایی انتخاب رویکرد مناسب برای خط مشی گذاری از بین مجموعه ای از رویکردهای متنوع، بسیار حائز اهمیت می باشد.

دیدگاه‌ها برای انتخاب رویکرد مناسب خط مشی‌گذاری عمومی در محیط های مختلف: مطالعه فراترکیب بسته هستند

ارائه مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان

در این مقاله مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان براساس اصول چهارگانه دنیسون، شامل جامعه، محیط، اخلاق و مسئولیت مالی، طراحی گردیده است. مدل معرفی شده پنج مرحله دارد. در مرحله اول یک سیستم فازی طراحی شده است که ورودی‌های آن را چهار بعد مسئولیت اجتماعی و خروجی آن را نمره مسئولیت اجتماعی سازمان تشکیل می‌دهد.

دیدگاه‌ها برای ارائه مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان بسته هستند

کاربردپذیری و گونه‌شناسی الگوهای نوین خط مشی‌گذاری

هدف از این پژوهش، دستیابی به دیدگاهی جامع از کاربردها، اهداف و نتایج، گونه شناسی و علل شکل گیری هر یک از رویکردهای نوین خط مشی گذاری انطباقی، شبکه های خط مشی گذاری و خط مشی گذاری نوآورانه (اشاعه خط مشی نوآورانه) از طریق مرور ادبیات می باشد.

دیدگاه‌ها برای کاربردپذیری و گونه‌شناسی الگوهای نوین خط مشی‌گذاری بسته هستند